Toimintasuunnitelma 2018

2065

* Perustettu 1978 *

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 201 8

 

Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on

– kehittää toimialuettaan sen väestön etujärjestönä vaikutta­malla mahdollisuuksien mukaan toimialueensa maankäyttöön ja rakentamiseen sekä eri palveluihin ja muihin toimintoihin jo asioiden valmistelu­vaiheessa ja päätöksenteossa,

– harjoittaa ja edistää kotiseudun tutkimusta ja muuta paikal­lista kulttuuritoimintaa sekä vaalia perinteitä toimialueel­laan,

– syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä lisätä kaikin tavoin heidän kiintymystään omaan kotiseu­tuunsa sekä

– olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssitee­nä.

* * *

Sääntö­jen ja toimin­nan edellyt­tä­miä ovat seuran kevät- ja syysko­kous sekä johto­kunnan kokoukset suunnil­leen kuu­kausittain. Paikkakunnalla ovat yhteisiä vakiin­tuneita suurempia tapahtu­mia muun muassa toukokuussa Pukinmäki-päivät, joille seura osallistuu yhteistyössä paikka­kun­nan järjestö­jen ja kaupun­gin eri hallintokuntien kanssa, sekä itsenäi­syyspäi­vän lipunnostotilaisuus palokunnantalolla. Muita yhdistysten yhteisvoimin toteuttamia mahdollisia tapahtumia ovat laskiaisrieha, siivoustalkoot ja alkusyksyllä Puksun rastit. Jäsenhankintaa jatketaan pitämällä seuran esitteitä tarjolla tilaisuuksissa ja muun muassa kirjastossa.

Seuran perustamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Teema näkyy vuoden mittaan eri tapahtumissa. Varsinainen juhlatilaisuus järjestetään syksyllä.

Johtokunta nimeää tarvittaessa toimikuntia tai työryhmiä huolehti­maan erityis­ten asioiden, lausuntojen tai tapahtumien valmistelusta. Oman valmisteluryhmän tarvitsevat ainakin tiedottaminen ja kotisivut, erilaiset kaava-asiat ja liikennekysymykset, kar­tano, viljelys­pals­tat, yhteislaulutilaisuudet ja perinneasiat.

Toimin­nan tuotoilla huoleh­di­taan erityises­ti kartanolle tarpeellisten tarvikkeiden ja varustei­den hankin­nasta. Kartanoa vuokrataan kokouksiin, perhejuhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Kaupunginosassa kiertävän kotikaupunkipolkua hyödynnetään eri tapahtumissa. Siitä kertovaa opaskirjasta pidetään jatkuvasti tarjolla kiinnostuneiden ostettavaksi.

­Ke­vät- tai syyskau­del­la järjes­tetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan teatteri- tms retki jäsenis­töl­le. Yhteistyös­sä varsinkin Pukinmäki-päivien yhteydessä järjestetään kävely- tai muita kuntoliikuntata­pahtu­mia mahdolli­suuksi­en mukaan.

Paikkakuntaa koskevaa suunnittelua ja kaavoitusta seurataan tiiviisti, koskee se sitten rakentamista, liikennekysymyksiä, viheralueita tai eri ikä- ja väestöryhmien erityistarpeita. Tarvittaessa ollaan yh­teydes­sä ao. suunnit­te­li­joihin, virka­mie­hiin ja päättä­jiin.

Seura osallistuu paikkakunnan kehittämiseksi viihtyisänä ja eri ikäryhmille turvallisena kaupunginosana, läheisinä yhteistyökumppaneina paikkakunnan muut järjestöt sekä peruskoulu, kirjasto ja myös eri hallintokuntien edustajat. Yhteistyöllä jatketaan Pukinmäkitalon toimintaedellytyksien kehittämistä paikallisena toimintakeskuksena.

Seura hoitaa Pukinmäen ja Pakilan viljelyspalstoja kaupungin vuokra­laise­na. Viljelijöille jaetaan ajankoh­tais­ta tietoa ilmoi­tus­tauluilla, tiedot­tein tai yhteisissä tapaami­sissa sekä verkossa. Kartanon uutta esitettä pidetään esillä tilaisuuksissa ja varsinkin kirjaston esitehyllyssä.

Mahdollisten perinneiltojen yh­teydes­sä ja muutenkin pyritään kokoamaan talteen muistitie­toa ja valoku­via. Perinnejulkaisujen Pukinjuuri I:n ja II:n sekä postikorttien myyntiä jatke­taan. Muita­kin myyn­tiartikkeleita pyritään kehittelemään (historiallisten postikorttien sarjalle jatkoa, ehkä myös esim. kartano­ai­hei­nen kalente­ri, ­pie­ni pöytävii­ri, T-paita tms). Seuraavan perinnejulkaisun suunnittelua jatketaan.

Keväällä ja syksyllä järjeste­tään suunnilleen kuukausittain yhteislauluiltoja Madetojan palvelutalolla yhteistyössä talon kanssa, sekä talossa asuvien vanhusten että muidenkin iloksi ja virkistykseksi. Lisäksi tarpeel­li­seksi katso­tuista ajankohtaisista aiheista järjestetään muitakin yleisötilaisuuksia yhteis­työs­sä, kirjas­ton, koulujen, seura­kunnan, muiden paikallisten järjestöjen, yrittäjien jne kanssa.

Vuoden kuluessa järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia ajankohtaisiksi ja tarpeellisiksi katsotuista aiheista vähintäänkin sääntömääräisten kokousten yhteydessä. Seura osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan alueella järjestettäviin siivoustalkoisiin.

Tietoa toiminnasta kerrotaan jäsenkirjeillä, seuran sivuilla Pukinmäki-portaalissa, tiedotteilla ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen paikallisia lehtiä. Kirjastossa pidetään nähtävillä seuran johtokunnan yhteystiedot sekä tarvittaessa tiedotteita ja muutakin aineistoa. Nuorisotalon seinässä olevaa ilmoitustaulua hyödynnetään myös.

Seura osallistuu HELKAn ja Kotiseutuliiton kokouksiin, koulutustapahtumiin sekä niiden ja kaupungin tiedotus­ti­lai­suuk­siin. Yhteistyötä pidetään yllä koillisen alueen muiden kaupun­gin­osayh­dis­tys­ten, erityisesti Savela-seuran, Malmi-seuran ja Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen kanssa yhteisiksi koetuissa paikallisissa asioissa.

Johtokunta