Pukinmäki-seuran vuosikertomus 2020

998

KERTOMUS VUODEN 2020 TOIMINNASTA

                                                                                                         8.1.2021 TT                                                                                                                   

Toimintavuodesta tuli aivan poikkeuksellinen. Se johtui vuoden alussa maailmalla liikkeelle lähteneestä koronaviruksesta (Covid-19) ja sen aiheuttamasta maailmanlaajuisesta pandemiasta. Maaliskuun puoliväliin saakka toiminta jatkui tavanomaisin muodoin, mutta sen jälkeen, valmiuslain käyttöönoton jälkeen, alkoivat nopeasti poikkeukselliset ajat niin valtion ja kuntien hallinnossa kuin yhdistystoiminnassakin.

1. Tilaisuudet ja tapahtumat

Loppiaisen jälkeen tammikuun 8. päivänä pidettiin seuran hallituksen ensimmäinen kokous Pukinmäen kartanossa, Rälssintie 15, päärakennuksen salissa. Hallitus järjestäytyi puheenjohtaja Seppo Höltän johdolla tehtäviinsä. Kevään toimintaa ryhdyttiin suunnittelemaan kalenterin kanssa.  

Tammikuun lopulla, tiistaina 21.1. järjestettiin Madetojan palvelutalossa (Madetojankuja 3), edelleen yhteistyössä talon kanssa, kevätkauden ensimmäinen yhteislaulutilaisuus, laulattajina Kalle Partanen ja Anna-Liisa Väkeväinen. Osallistujia oli 20 – 30 henkeä.

Helmikuun alkupuolella lähetettiin Pukinmäen palstaviljelijöille maksulaput sekä erilaisia tiedotteita.

Helmikuun 18. päivänä oli seuraava yhteislaulutilaisuus.

Helmikuun 20. päivänä oli hallituksen seuraava kokous, lähinnä kevätkokoukseen valmistautuen. Toimintakertomus 2019 hyväksyttiin.

Torstaina maaliskuun 12. päivänä oli hallituksen seuraava kokous. Viruksen aiheuttama epidemia oli alkanut jo laajentua, ja viranomaiset antoivat ohjeita. Kokouksessa istuttiin väljästi, turvavälejä noudattaen. Vakavassa tilanteessa päätettiin keskeyttää kaikki toiminta ja lykätä kevätkokousta.

Seuraavalla viikolla 12 valtiovalta päätti valmiuslain käyttöönotosta ja pahimman epidemia-alueen, Uudenmaan rajojen tilapäisestä sulkemisesta. Valmiuslaki päättyi kesäkuun puolivälissä, mutta monet tiukat rajoitustoimet jatkuivat myös Helsingin kaupungin tekemin päätöksin.

Huhtikuun alussa haettiin muutaman henkilön voimin, Milka Reinimaan johdolla, Pakilan palstoilta pois sinne kerääntyneet ja seuran vastuulle jääneet viljelyjätökset ja rojut.

Toukokuun 15. päivänä merkittiin pidetyksi hallituksen sähköpostikokous välttämättömien ajankohtaisten asioiden merkeissä. Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa tilinpäätös 2019 toiminnantarkastajan käsittelyä varten. Kevätkokous päätettiin siirtää syyskokouksen yhteyteen.

Toukokuun lopussa seura luovutti tavanomaiseen tapaan stipen­dejä paikallisen koulun, Pukinmäenkaaren peruskoulun oppilaille.

Syyskuun 3. päivänä kokoontui hallitus Pukinmäen kartanossa, turvavälit huomioiden, kasvomaskit yllä ja käsidesiä ulottuvilla. Lähinnä valmistauduttiin kevät- ja syyskokokseen sekä pohdittiin mahdollisuuksia muuhun syksyn toimintaan.

Syyskuun 30. päivänä pidettiin kartanossa perä perään kevät- ja syyskokoukset. Osallistujia oli turvallisin välein kymmenkunta. Kaikki asiat saatiin sääntöjen mukaan käsitellyiksi. Todettiin, ettei seuralla ole muuta toimintaa enää syyskaudella.

Kirjasto järjesti lokakuun 8. päivänä Aleksis Kivi-esitelmäillan. Alustajana oli seuran sihteeri Tero Tuomisto. Turvavälejä noudatettiin, alustajalla ja yleisöllä oli kasvomaskit.

2. Työryhmät ja niiden toiminta

Entiseen tapaan johtokunta nimesi vuoden alussa eri tehtäviin vastuuhenki­löitä sekä työryh­miä, jotka kokoontuivat satunnaisesti.

Taloudenhoidosta vastasi Nelios Oy:n jälkeen AC Laurens Oy.

Kaava-asioiden valmisteluun nimettiin Seppo Hölttä, Lasse Rekola, Tero Tuomisto, Kauko Koskinen ja Kauko Salmi.

Pukinmäen vil­jelyspalstojen asioihin liittynei­tä kysymyksiä hoi­tivat vuoden aikana erityisesti Milka Reinimaa ja Lasse Rekola, osin myös puheenjohtaja.

Yh­teis­laulutilaisuuk­sien valmistelusta vastasivat Marjukka Hautanen ja Ritva Borodavkin.

Jäsenasioiden hoidosta huolehtivat Ritva Borodavkin ja Milka Reinimaa,

Kartanosta huolehtivat erityisesti Seppo Hölttä, Juha Kaasinen ja Terttu Koivunen. Kartanon varauksista huolehti puheenjohtaja Hölttä. Poikkeusolojen takia kartanossa ei ollut vuokrauksia loppukeväällä eikä alkukesällä.

Toukokuun ja lokakuun välillä seuran edustajat huolehtivat noin 2-3 viikon välein Närepuiston kallioilla, tukikohta XII:n linnoituskaivannon eli ”monumentin” pensaikkojen karsimisesta, yleisestä siisteydestä ja roskien poistamisesta. Tehtävää hoitivat Milka Reinimaa, Seppo Hölttä ja Tero Tuomisto.

Seuran kotisivuja ylläpitoon ei vuoden aikana kiinnitetty paljoakaan huomiota poikkeuksellisten olojen takia. Ilmoitustaulun päivittämisestä huolehti seuran osalta puheenjohtaja Seppo Hölttä.

Taidetalon perustaman Nuori Taide -säätiön hallituksen varajäsenenä oli edelleen seuran edustajana Tero Tuomisto. Kokouskutsuja ei tullut. Säätiön mahdollisesta toiminnasta ei kuultu mitään.

3. Yhteydenotot, lausunnot ja kirjelmät

Johtokunnan kokouksissa keskusteltiin nyt yhdistystoiminnan ohella hyvin niukasti paikallisista tapahtumista ja tehtävistä, yleisestä viihtyisyydestä, karta­noa koskevista asioista, viljelyspalstoista tai seuran taloudelli­sesta tilanteesta.

Kartanon tilojen pysyvä mainos www.seurantalot.fi -sivuilla kotiseututalojen yhteydessä tuotti edelleen tuloksia. Sana myös levisi tyytyväisiltä vuokraajilta. Lisäksi esitettä jaettiin eri tilaisuuksissa. Vuoden alussa kartanoon hankittiin jonkin verran lisää tarpeistoa.  

4. Tiedottaminen

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopulla xxx (2019: xxx). Jäsenmaksu oli ensimmäiseltä perheenjäseneltä edelleen 10 € ja seuraavilta 5 €. Var­sinaisia jäsentiedotteita jaettiin vuoden aikana kaksi kertaa (á noin 130 kpl), osa sähköpostilla. Sähköpostiosoitteiden keräämistä jatkettiin.

Ilmaislehti Koillis-Helsingin Lähitiedon toimitukselle lähetettiin yleisötilai­suuk­sien yhteydessä julkaistavaksi puffitekstejä ja ilmoituksia sekä pari muutakin kirjoitusta.

Seuralle tullut Hyötykasviyhdistyksen Pähkylä-lehti vietiin vakiintuneen tavan mukaan kirjastoon kiinnostuneiden luettavaksi.

Tie­dottamisessa käytettiin vuoden alussa myös kirjaston, Madetojan palvelutalon ja eräiden kauppojen il­moitustauluja sekä myös pyrittiin hyödyntämään pukinmaki.fi -portaalin tarjoamia, vielä hieman keskeneräisiä mahdollisuuksia. Lisäksi ilmoitustaulua kaupunginosan keskustassa, nuorisotalon seinässä, hyödynnettiin tilaisuuksien mainonnassa.

5. Hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäsenet osallistuivat seuraavasti kokouksiin; yksi kokouksista oli sähköpostikokous.

puheenjohtaja Seppo Hölttä                     5/ yht. 5 kokousta

varapuheenjohtaja Lasse Rekola              5

sihteeri Tero Tuomisto                             5                  

                      Ritva Borodavkin               5                  

                      Marjukka Hautanen           5

                      Juha Kaasinen                    3

                      Kauko Koskinen                3                  

                      Milka Reinimaa                  4

                      Kauko Salmi                       4

Sääntöjen mukaan ovat kaikki vuosittain erovuoroisia. Hallituksen ulkopuolella toimi taloudenhoitajana Nelios Oy:n jälkeen NN / AC Laurens Oy. Taloudesta on oma kertomuksen­sa.

­Toiminnantarkastajina (tilintarkastajina) vuonna 2020 olivat edellisen vuoden syyskokouk­sen valitsemana Mauri Rantanen ja varalla Kari Vainio.

6. Muuta

Seura oli edelleen yhteisöjäsenenä kahdessa järjestössä (Pukinmäen taidekoulut ja Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja) sekä oli Helsingin kaupunginosayhdistysten (HELKA) jäsen ja sitä kautta Suomen kotiseutuliiton jäsen. HELKAn verkossa pidettyihin kevät- ja syyskokouksiin osallistui Milka Reinimaa.

Seura tarjosi Pukinmäen Martoille alkuvuoden ajan edelleen mahdollisuuden kokoontua tilaisuuksiinsa kartanossa.

Seura julkaisi tavanmukaisen joulutervehdyksensä ja kiitokset yhteistyökump­paneilleen sekä uuden vuoden toivotukset alueella jouluna ilmestyneen Lähitiedon sivuilla.