Pukinmäen vahvat verkosto -pilottihakemus valmis

481
talous

Pukinmäen pilottihakemus ”Pukinmäen vahvat verkostot” lähetettiin pe 28.9.2012 Helsingin kaupungille. Hakija on Pukinmäki-Seura – Bocksbacka-Sällskapet ry. Hanketta voi tukea lähettämällä sähköpostia Pukinmäki-Seuran osoitteeseen pukinmakiseura@gmail.com, tai Helsingin kaupungin Demokratiapilotti-sivulla http://pilotti.forumvirium.fi/, jossa julkaistaan kaikki hakemukset. 

PUKINMÄEN VAHVAT VERKOSTOT
Pukinmäen hakemus Helsingin kaupungin pilottihankehakuun kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseksi
Hakija: Pukinmäki-Seura – Bocksbacka-Sällskapet ry
28.9.2012

PILOTTISUUNNITELMA VUODELLE 2013

Pilottihankkeen keskeiset tavoitteet
1) lisätä asukkaiden kotiseutuylpeyttä ja kiinnostusta alueen asioihin
2) tukea alueen toimijoita ja toimijoiden välistä yhteistyötä
3) kartoittaa mahdollisuuksia Pukinmäen asukastilan perustamiseksi

1) Asukkaiden kotiseutuylpeyden lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen

Asuinalueen asukkaiden kotiseutuylpeyttä lisätään tarjoamalla asukkaille mahdollisuuksia myönteisten kokemusten saamiseen vapaa-ajan toiminnasta Pukinmäessä. Asukkaille tarjotaan aktiivisesti osallistumismahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin – toistuviin tai kertaluontoisiin ja vaikuttamismahdollisuutta harrastusten sisältöön. Käytetään hyväksi Vireä Pukinmäki -hankkeen tekemää harrastus- ja osallistumistoiveiden kartoitusta, joka toteutettiin touko–syyskuussa 2012.

Pukinmäen aluefoorumit
Aloitetaan Pukinmäen aluefoorumien järjestäminen. Aluefoorumitoiminnan tavoitteena on saada asuinalueella käyntiin positiivinen kehityskierre. Aluefoorumi kerää yhteen alueen kehittämisestä kiinnostuneita: asukkaita, taloyhtiöiden edustajia, yrittäjiä, yhdistyksiä ja virkamiehiä sekä jokaiseen foorumiin valittavan teeman asiantuntijoita. Vuonna 2013 järjestetään neljä aluefoorumia, joiden teemat sovitaan alueen toimijoiden kanssa. Haetaan oppia ja kokemuksia niiltä kaupunginosilta, joissa aluefoorumit ovat jo arkipäivää.

Viestinnän kehittäminen
Pukinmäen asioista – uutisista, tapahtumista – kerrotaan Pukinmäen omilla kotisivuilla eli www.pukinmaki.fi -sivuilla. Tiedottamista kehitetään entistä kiinnostavammaksi. Kaikki pukinmäen toimijat levittävät tietoa sivustosta, jotta pukinmäkeläiset vähitellen oppivat, että tärkeät uutiset ja tapahtumat ovat Pukinmäen omilla sivuilla.
Käytetään aktiivisesti hyväksi myös muita viestintäkanavia – Pukinmäen ilmoitustaulua, Facebook-ryhmiä, kauppojen ilmoitustauluja, suorajakelua asukkaiden postilaatikoihin tai kerrostalojen rappujen ilmoitustaululle.

2) Alueen toimijoiden sekä toimijoiden välisen yhteistyön tukeminen

Pukinmäessä on useita aktiivisesti toimivia yhdistyksiä ja ryhmiä, jotka kärsivät kuitenkin toimijoiden ja muiden resurssien puutteesta. Vaarana on vastuunkantajien väsyminen.

Toimijat tuntevat vaihtelevasti toistensa toimintaa ja siten myös yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyötä tehdään lähinnä tapahtumajärjestelyissä. Pukinmäen vahvuuksia on myös se, että paikalliset, kunnallisiin luottamustehtäviin valitut ovat käytännössä osallistuneet paikalliseen toimintaan, yhdistysten tilaisuuksissa ja myös toimijoina.

Hallintokuntien välistä ja hallintokuntien ja yhdistysten välistä yhteistyötä kartoitetaan parhaillaan Vireä Pukinmäki -hankkeen tekeillä olevalla selvityksellä, jonka tuloksia käytetään hyväksi yhteistyötä rakennettaessa.

Pukinmäen ”lukujärjestys”
Kootaan Pukinmäessä esim. viikoittain toistuvat toiminnat kalenteriin – Pukinmäen ”lukujärjestykseen”, joka julkaistaan Pukinmäki-portaalissa. Lukujärjestykseen kootaan sekä julkiset että kolmannen sektorin toiminnot. ”Lukujärjestyksen” tarkoituksena on tehdä Pukinmäen arjen toimintaa näkyväksi. Lukujärjestyksen avulla voidaan myös etsiä uudenlaisia yhteistyön muotoja.

Verkostot
Pukinmäessä toimii Puksuverkosto, joka on Pukinmäen lasten ja nuorten parissa työskentelevien verkosto, johon kuuluu sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoita. Selvitetään muiden vastaavien verkostojen perustamistarvetta.

3) Asukastalo Pukinmäkeen?

Asukastilat tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia harrastuksiin ja yhdessäoloon. Niissä voi harrastaa, saada tietoa palveluista ja oman kaupunginosan asioista, käydä kahvilla, tavata tuttuja, lukea lehtiä, saada vertaistukea tai käyttää tietokonetta. Asukastiloissa voidaan järjestää yhteisiä tilaisuuksia, esim. koulutuksia ja kokouksia.

Pukinmäessä kesä-syyskuussa 2012 tehdyn osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksien kartoituksen alustavien tulosten mukaan alueelle toivotaan asukastaloa. Asuinalueiden hyvinvoinnin kannalta asukastilat ovat tärkeitä kokoontumispaikkoja.

Kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa Pukinmäkeen asukastila. Se edistäisi pukinmäkeläisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukisi harrastustoiminnan järjestämistä.  

Koulujen tilat yhteiseen käyttöön
Koulujen tiloja Helsingissä hallinnoi opetusviraston tilahallinto. Tilojen käytöstä peritään vuokraa, joka estää pieniä, vähäisin resurssein toimivia, paikallisia yhdistyksiä käyttämästä niitä. Koulun rehtori voi antaa luvan tilojen käyttöön oppilaiden hyväksi tapahtuvaan toimintaan heti koulupäivän jälkeen klo 15–17. Koulujen tilat tulisi pikimmiten saada vapaan kansalaistoiminnan käyttöön nykyistä helpommin ja edullisemmin myös klo 17 jälkeen. Nykyinen aikaraja estää suurta osaa työssä käyvistä kuntalaisista käyttämästä koulun tiloja.

Hankkeen resurssit
Pukinmäen asukkaat, kolmannen sektorin toimijat ja hallintokunnat ovat suunnitellun pilottihankkeen tärkeät voimavarat. Hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti edellyttää myös koordinaattorin palkkausta. Koordinaattori tukee yhteisön toimintaa, päivittää Pukinmäen kotisivuja ja toimii linkkinä eri toimijoiden kesken.
Hankkeen taloudellisten resurssien tarve on yhteensä noin 64 000 euroa. Resurssien kattaminen on auki. Alla olevassa taulukossa on erittely taloudellisten resurssien tarpeesta.

Hankkeen taloudellisten resurssien tarve 

Perustietoja Pukinmäestä

Pukinmäki on kaupunginosa Koillis-Helsingissä, naapurikaupunginosia ovat Tapaninkylä, Malmi, Oulunkylä ja Pakila. Pukinmäki on tiivis asuntoalue, jossa kerrostalot sekä vanhat ja uudet omakoti- ja rivitalot muodostavat vaihtelevan ympäristön. Ensimmäiset kerrostalot rakennettiin 1960-luvulla, mutta pääosin alue on rakennettu 1970- ja 1980-luvulla. Pukinmäessä asuu runsaat 8 200 asukasta. Ikärakenne selviää oheisesta taulukosta.

 vaesto

 Yli 85 % Pukinmäen väestöstä on suomenkielisiä, ruotsinkielisiä on vajaat 3 %, muunkielisiä n. 12 %. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä Pukinmäessä asuu 13,5 %, koko Helsingissä 11,8 %. Lähes puolet Pukinmäen asuntokunnista on yhden hengen talouksia ja noin neljännes lapsiperheitä. Asuntokunnista 21 % on yksinhuoltaja-talouksia (koko Helsinki 16 %).

Vuonna 2011 alueella oli työttömiä 368/ 8,4 % (koko Helsinki 23 764/7,5 %), pitkäaikaistyöttömiä oli 96, osuus kaikista työttömistä 26 % (5404/22,7 %) ja alle
29-vuotiaita työttömiä oli 75, osuus kaikista työttömistä 20,3 % (5400/22,7 %).

Pukinmäessä oli vuonna 2011 toimeentulotuen saajia 989, osuus koko väestöstä 12 % (koko Helsinki 59 953/10,1 %) ja lastensuojelun asiakkaita Pukinmäessä 219, osuus 0–17 -vuotiaista 17, 9 % (koko Helsinki 10 564/10,9 %).

Pukinmäessä on 9-luokkainen peruskoulu, kirjasto, päiväkoteja, leikkipuisto, nuorisotalo, seurakuntakoti ja vanhuksille tarkoitettu Madetojan palvelutalo sekä urheilupuisto. Muut julkiset palvelut, esim. terveysasema ja sosiaalipalvelut ovat viime vuosien aikana siirtyneet Malmille.

Kansalaisaktiivisuus

Alueella toimii useita yhdistyksiä ja seuroja, ks. http://pukinmaki.fi/pukinmaen-jarjestoja. Ne toimivat aktiivisesti, mutta toiminta kärsii toimijoiden ja muiden resurssien puutteesta.

Keväällä 2012 Pukinmäkeen syntyi spontaani, matalan kynnyksen ja löyhän organisaation kansanliike Puksu-liike (vrt. Kallio-liike), joka on nopeasti kerännyt Facebookissa suuren määrän (107) tykkääjiä.

Sosiaalista mediaa hyödynnetään aktiivisesti, Facebookissa on mm. Pukinmäen foorumi -ryhmä, jossa keskustellaan ja ideoidaan toimintaa sekä tiedotetaan alueen asioista ja tapahtumista. Foorumissa on 98 jäsentä.

Pukinmäen järjestöt ja Puksu-liike ovat toteuttaneet esimerkiksi vuonna 2012 paljon tapahtumia: mm. Laskiaisrieha (pääjärjestäjät Pukinmäki-Seura ja MLL), Pukinmäki-päivät (Pukinmäki-Seura yhdessä kaikkien muiden järjestöjen kanssa), Poutamarkkinat (Puksu-liike ja MLL) ja nuorison Puksufest (Puksu-liike ja MLL). Kesäkaudella oli viikoittain kaikille avoimia liikuntatilaisuuksia (Kisa). Talvikaudella on järjestetty kuukausittain säännöllisiä yhteislaulutilaisuuksia (Pukinmäki-seura). Tapahtumat ovat olleet onnistuneita ja saaneet osanottajilta paljon kiitosta. Lokakuussa 2012 järjestetään Puxun rastit -tapahtuma (Vireä Pukinmäki -hanke).

Pukinmäkeläisten yhdessä toimiminen on yhä haasteellista. Vastuu toiminnasta kasautuu harvojen (yhdistys)aktiivien harteille. Pukinmäkeläiset osallistuvat melko aktiivisesti järjestettyihin, isoihin tapahtumiin, mutta vain muutamat voivat/haluavat antaa vapaa-aikaansa yhdistysten/ryhmien arjen toimintaan.

Vireä Pukinmäki -hanke
Vuoden 2011 joulukuussa käynnistyi Pukinmäki-seuran, Pukinmäen kirjaston ja Pukinmäen peruskoulun jo pari vuotta ideoima Vireä Pukinmäki -hanke (VIPU). Hankkeelle saatiin työllisyysvaroin palkattu työntekijä, jonka työsuhde jatkuu 22.11.2012 saakka. Hankkeen ydinryhmää, työvaliokuntaa täydennettiin vielä Savela-seuran, Tapaninvainioseuran ja peruskoulun vanhempainyhdistyksen edustajilla.

”Vireä Pukinmäki -hankkeen (VIPU) tarkoituksena on lisätä pukinmäkeläisten viihtyvyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta vahvistamalla alueen yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on lisätä Pukinmäen asukkaiden, alueella toimivien järjestöjen ja kaupungin eri hallintokuntien ja viranomaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Tavoitteena on lisätä Pukinmäen asukkaiden, alueella toimivien järjestöjen ja kaupungin eri hallintokuntien viranomaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.” (Hankesuunnitelma 24.1.2012)

VIPU-hanke on kutsunut vuoden 2012 kuluessa kolmeen tilaisuuteen, neuvottelukunnan kokoukseen, edustajia hallintokunnista ja virastoista (Liikuntavirasto, Kirjastotoimi, Terveyskeskus, Nuorisoasiainkeskus, Kulttuuriasiainkeskus, Sosiaalivirasto sekä Lähiöprojekti, Operaatio Pulssi). Vapaamuotoiset keskustelut ovat olleet hyödyllisiä.

Yhtenä hankkeen tärkeimmistä tehtävistä oli tuottaa Pukinmäelle omat kotisivut, www.pukinmaki.fi -portaali, joka avattiin toukokuun lopussa. Tapahtumatiedottaminen on kehittynyt sen seurauksena.

Vireä Pukinmäki-hanke on myös selvittänyt pukinmäkeläisten harrastus- ja osallistumistoiveita. Tiedot tulevat jatkossa auttamaan paikallisen toiminnan kehittämisessä.

Pukinmäkeläisten toiveet

Pukinmäkeläiset kokevat asuinalueensa myönteisinä asioina mm. hyvät liikenneyhteydet ja luonnon läheisyyden. Haastavina asioina mainitaan asemanseudun koettu turvattomuus ja levottomuus, palvelujen siirtyminen pois Pukinmäestä, esim. terveyskeskuksen siirtyminen Malmille, sekä nuorten toimintamahdollisuuksien puute, varsinkin kesäaikaan jolloin Pukinmäen nuorisotalo (Nuta) on suljettu.

Moni on tuonut esiin myös sen, että Pukinmäessä tapahtuvasta on vaikea saada tietoja. Tiedot ovat hajallaan eri nettisivuilla ja Facebookissa sekä alueen ilmaisjakelulehdissä ja järjestöjen tiedotteissa. Mielipiteitä Pukinmäen hyvistä puolista ja haasteista on kysytty Vireä Pukinmäki -hankkeen yleisötilaisuuksissa ja harrastuskyselyssä. Myös pilottihanketta koskeneessa avoimessa ideariihessä tuotiin monia näkökohtia esiin.

Pukinmäki-Seura – Bocksbacka-Sällskapet ry

Kauko Koskinen                                           Tero Tuomisto
puheenjohtaja                                              sihteeri

 

Helsingin kaupunki järjesti avoimen haun kokeiluun, jossa etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Kokeiluun valitaan enintään yhdeksän pilottihanketta. Kokeilut toteutetaan 1.1.2013–31.12.2013. Helsingin kaupunki tukee valittujen pilottikohteiden toteuttamista.