Pukinmäki-Seura

 

Pukinmäen kartanon vuokrausohje

Pukinmäen kartano

Varaukset & laskutukset

Hei,

Voitte käydä katsomassa kartanon tiloja ennen varauksenne vahvistusta. Tiloja esittelee Terttu Koivunen, p. 040 515 6408. Mikäli päädytte vuokraamaan kartanon, häneltä saatte myös avaimen ja hälytysjärjestelmän ohjeet.

Vuokrahinta on 30 €/h) ja 300 €/viikonloppu 2020-2021. Tilojen koristelu ja loppusiivous lasketaan vuokra-aikaan. Viikonloppuvuokraus alkaa perjantaina aikaisintaan klo 16.30 ja päättyy sunnuntaina viimeistään klo 24.00.

Tiloissa on astiasto, keittiökoneet (2 jääkaappia, tiskikone, mikro, kahvinkeitin jne), tuolit, pöydät ja siivoustarvikkeet. Aterimia on 35 henkilölle. Tiloihin mahtuu maksimissaan 35 henkilöä.

Ohessa vielä kartanon säännöt tiedoksi. Kun vahvistatte varauksenne, teettehän sen suoraan meille sähköpostitse tai soittamalla. Ilmoitattehan meille myös vielä osoitteenne sekä puhelinnumeronne tulevaa laskutusta varten. Haluaisimme myös mielellämme tietää vuokrauksen syyn.

Mikäli Teillä on lisää kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni!   
Terveisin

Seppo Hölttä

Pukinmäki-seura ry

puheenjohtaja

p.+358 40 731 71 74
seppo.holtta8@gmail.com

Toimintasuunnitelma 2018

* Perustettu 1978 *

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 201 8

 

Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on

– kehittää toimialuettaan sen väestön etujärjestönä vaikutta­malla mahdollisuuksien mukaan toimialueensa maankäyttöön ja rakentamiseen sekä eri palveluihin ja muihin toimintoihin jo asioiden valmistelu­vaiheessa ja päätöksenteossa,

– harjoittaa ja edistää kotiseudun tutkimusta ja muuta paikal­lista kulttuuritoimintaa sekä vaalia perinteitä toimialueel­laan,

– syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä lisätä kaikin tavoin heidän kiintymystään omaan kotiseu­tuunsa sekä

– olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssitee­nä.

* * *

Sääntö­jen ja toimin­nan edellyt­tä­miä ovat seuran kevät- ja syysko­kous sekä johto­kunnan kokoukset suunnil­leen kuu­kausittain. Paikkakunnalla ovat yhteisiä vakiin­tuneita suurempia tapahtu­mia muun muassa toukokuussa Pukinmäki-päivät, joille seura osallistuu yhteistyössä paikka­kun­nan järjestö­jen ja kaupun­gin eri hallintokuntien kanssa, sekä itsenäi­syyspäi­vän lipunnostotilaisuus palokunnantalolla. Muita yhdistysten yhteisvoimin toteuttamia mahdollisia tapahtumia ovat laskiaisrieha, siivoustalkoot ja alkusyksyllä Puksun rastit. Jäsenhankintaa jatketaan pitämällä seuran esitteitä tarjolla tilaisuuksissa ja muun muassa kirjastossa.

Seuran perustamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Teema näkyy vuoden mittaan eri tapahtumissa. Varsinainen juhlatilaisuus järjestetään syksyllä.

Johtokunta nimeää tarvittaessa toimikuntia tai työryhmiä huolehti­maan erityis­ten asioiden, lausuntojen tai tapahtumien valmistelusta. Oman valmisteluryhmän tarvitsevat ainakin tiedottaminen ja kotisivut, erilaiset kaava-asiat ja liikennekysymykset, kar­tano, viljelys­pals­tat, yhteislaulutilaisuudet ja perinneasiat.

Toimin­nan tuotoilla huoleh­di­taan erityises­ti kartanolle tarpeellisten tarvikkeiden ja varustei­den hankin­nasta. Kartanoa vuokrataan kokouksiin, perhejuhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Kaupunginosassa kiertävän kotikaupunkipolkua hyödynnetään eri tapahtumissa. Siitä kertovaa opaskirjasta pidetään jatkuvasti tarjolla kiinnostuneiden ostettavaksi.

­Ke­vät- tai syyskau­del­la järjes­tetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan teatteri- tms retki jäsenis­töl­le. Yhteistyös­sä varsinkin Pukinmäki-päivien yhteydessä järjestetään kävely- tai muita kuntoliikuntata­pahtu­mia mahdolli­suuksi­en mukaan.

Paikkakuntaa koskevaa suunnittelua ja kaavoitusta seurataan tiiviisti, koskee se sitten rakentamista, liikennekysymyksiä, viheralueita tai eri ikä- ja väestöryhmien erityistarpeita. Tarvittaessa ollaan yh­teydes­sä ao. suunnit­te­li­joihin, virka­mie­hiin ja päättä­jiin.

Seura osallistuu paikkakunnan kehittämiseksi viihtyisänä ja eri ikäryhmille turvallisena kaupunginosana, läheisinä yhteistyökumppaneina paikkakunnan muut järjestöt sekä peruskoulu, kirjasto ja myös eri hallintokuntien edustajat. Yhteistyöllä jatketaan Pukinmäkitalon toimintaedellytyksien kehittämistä paikallisena toimintakeskuksena.

Seura hoitaa Pukinmäen ja Pakilan viljelyspalstoja kaupungin vuokra­laise­na. Viljelijöille jaetaan ajankoh­tais­ta tietoa ilmoi­tus­tauluilla, tiedot­tein tai yhteisissä tapaami­sissa sekä verkossa. Kartanon uutta esitettä pidetään esillä tilaisuuksissa ja varsinkin kirjaston esitehyllyssä.

Mahdollisten perinneiltojen yh­teydes­sä ja muutenkin pyritään kokoamaan talteen muistitie­toa ja valoku­via. Perinnejulkaisujen Pukinjuuri I:n ja II:n sekä postikorttien myyntiä jatke­taan. Muita­kin myyn­tiartikkeleita pyritään kehittelemään (historiallisten postikorttien sarjalle jatkoa, ehkä myös esim. kartano­ai­hei­nen kalente­ri, ­pie­ni pöytävii­ri, T-paita tms). Seuraavan perinnejulkaisun suunnittelua jatketaan.

Keväällä ja syksyllä järjeste­tään suunnilleen kuukausittain yhteislauluiltoja Madetojan palvelutalolla yhteistyössä talon kanssa, sekä talossa asuvien vanhusten että muidenkin iloksi ja virkistykseksi. Lisäksi tarpeel­li­seksi katso­tuista ajankohtaisista aiheista järjestetään muitakin yleisötilaisuuksia yhteis­työs­sä, kirjas­ton, koulujen, seura­kunnan, muiden paikallisten järjestöjen, yrittäjien jne kanssa.

Vuoden kuluessa järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia ajankohtaisiksi ja tarpeellisiksi katsotuista aiheista vähintäänkin sääntömääräisten kokousten yhteydessä. Seura osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan alueella järjestettäviin siivoustalkoisiin.

Tietoa toiminnasta kerrotaan jäsenkirjeillä, seuran sivuilla Pukinmäki-portaalissa, tiedotteilla ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen paikallisia lehtiä. Kirjastossa pidetään nähtävillä seuran johtokunnan yhteystiedot sekä tarvittaessa tiedotteita ja muutakin aineistoa. Nuorisotalon seinässä olevaa ilmoitustaulua hyödynnetään myös.

Seura osallistuu HELKAn ja Kotiseutuliiton kokouksiin, koulutustapahtumiin sekä niiden ja kaupungin tiedotus­ti­lai­suuk­siin. Yhteistyötä pidetään yllä koillisen alueen muiden kaupun­gin­osayh­dis­tys­ten, erityisesti Savela-seuran, Malmi-seuran ja Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen kanssa yhteisiksi koetuissa paikallisissa asioissa.

Johtokunta

UUSIA TAPAHTUMIA

Paljon uusia toistuvia tapahtumia lisätty 25.1.2013!

Pukinmäki-Seuran uusi johtokunta aloitti

pukinmaki-seura logo valkea tausta

Syyskokouksessa valittu Pukinmäki-seuran uusi johtokunta aloitti vuoden 2013 taipaleensa. Kartanossa pidetyssä kokouksessa järjestäydyttiin, sovittiin eri työryhmistä ja merkittiin kalenteriin kevätkauden aikataulut. Lisäksi päätettiin ryhtyä valmistelemaan syksylle 35-vuotisjuhlatilaisuutta. Kotiseutuyhdistys on perustettu vuonna 1978.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Kauko Koskinen, varapuheenjohtajana Lasse Rekola ja sihteerinä Tero Tuomisto. Muut johtokunnan jäsenet ovat Ritva Borodavkin (uusi), Juha Kaasinen, Ritva Levänen, Jari Mustikkaniemi (uusi), Kauko Salmi ja Seija Voutilainen (uusi).

Itsenäisyyspäivää juhlittiin Pukinmäessä

Lippupuhe WEB

Perinteinen itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuus pidettiin eilen klo 9 palokunnantalolla, Eskolankuja 4.

Pukinmäki-seuran ja Pukinmäen VPK:n yhdessä järjestämään tilaisuuteen osallistui useampi kymmen pukinmäkeläistä aamuvirkkua.

Lippupuheen piti puheenjohtaja Anne Honkanen (MLL Pukinmäki-Savela). Puheessa toivottiin entisajan yhteisöllisyyden ja lähimmäisten huomioimisen siirtyvän vastaavaksi itsestäänselvyydeksi, mitä maamme itsenäisyys jo nyky-Suomessa on.

Lipunnoston jälkeen VPK-talolla oli itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus, jossa musiikkia esittivät Eva Kasvio, laulu, ja Hannu Jylö, harmonikka. Ohjelmistossa oli niin kansanlauluja kuin kevyempääkin suomalaista musiikkia.

Kuvia tilaisuudesta:

Lippu on nostettu WEBLippu on nostettu WEBLippupuhe WEBkahvitusesiintyjat ja emannat WEBemanta WEBkimppu web

ONNEKSI OLKOON SUOMI 95 VUOTTA!

 

 

Asukkaiden ilta Pukinmäessä

Psyyskok-3 pikkukuva

Pukinmäki-seuran syyskokouksen yhteydessä järjestettiin marraskuun lopulla asukasilta. Se kokosi kolmisenkymmentä pukinmäkeläistä keskustelemaan ajankohtaisista kaupunginosan kehittämisen aiheista Madetojan palvelutalon viihtyisään saliin.

 

Seuran puheenjohtaja Kauko Koskinen ja sihteeri Tero Tuomisto luovuttivat Ritva Kososelle kiitoksena seuran pöytäviirin. 

Sosiaaliviraston lähityöntekijät ovat toimineet Pukinmäessä neljän vuoden ajan. Miia Pikkarainen kertoi millaiselta kaupunginosa näyttää lähityöntekijöiden silmin, kun he kiertävät kaduilla, tapaavat asukkaita ja auttavat erilaisissa ongelmatilanteissa.

Illan toisena alustuksena ViPu-hankkeen koordinaattori Ritva Kosonen esitteli kesällä ja alkusyksyllä kootun harrastuskyselyn mielenkiintoisia tuloksia. Toivomuksia oli paljon, ja runsaasti jaettiin myös kiitoksia esimerkiksi jokavuotisista Pukinmäki-päivistä.

Molemmat alustukset virittivät kuulijoilta kysymyksiä ja synnyttivät keskustelua. Iltaan päättyi samalla Ritva Kososen viimeinen ViPu-työpäivä Helsingin palveluksessa. Pukinmäki-seura kiitti häntä työstä pukinmäkeläisten puolesta luovuttamalla seuran pöytäviirin. Ennen kokousasioita Taidetalon Kukka Eklund kertoi vielä eri ikäryhmille tarjolla olevista sirkusharjoituksista.

Puheenjohtajana jatkaa Kauko Koskinen. Johtokuntaan valittiin uudelleen Juha Kaasinen, Ritva Levänen, Lasse Rekola, Kauko Salmi ja Tero Tuomisto. Kun Hanna Kaivola, Anu Karvinen ja Jarmo Koikkalainen halusivat jäädä johtokunnasta pois, valittiin heidän tilalleen uusina Ritva Borodavkin, Jari Mustikkaniemi ja Seija Voutilainen. 

Pukinmäki-Seura ottaa kantaa

 

Pukinmäki-Seura on ottanut kantaa mm. seuraaviin asioihin:

Lausunto Pukinmäen kaavamuutoshankkeisiin 22.1.2020

Lausunto Pukinmäen alueen katusuunnitelmaan 15.1.2020

Rälssintien ja Isonkaivontien kaavamuutos 25.5.2018

Pukinmäen asemakaavan muutos 22.1.2017

Lausunto Itä-Pakilan siirtolapuutarhan kaavamuutokseen 17.9.2010

Lausunto Eskolantie 4 kaava-asiaan 11.3.2010

Vetoomus Pukinmäen kirjaston puolesta 8.12.2009

 

Helsingin Yleiskaava 2002,
Yhteenveto ehdotuksesta annetuista lausunnoista ja
muistutuksista sekä vastaukset Pukinmäki-Seuran kannanottoihin:

 • Vantaanjokilaakson liittäminen Helsinkipuistoon Pukinmäen kohdalla on arvokas asia. Kartanon alue tulee sisällyttää Helsinkipuistoon.
  Vastaus: Pukinmäen kartano on arvokas rakennus- ja puistohistoriallinen kokonaisuus, joka kuuluu Helsinkipuiston kulttuurikohteisiin.
 • Pukinmäen kaupalliset palvelut ovat supistuneet alenevan väestömäärän vuoksi. On selvitettävä mahdollisuudet lisätä ostokeskuksen seudun liiketilarakentamista ja pysäköintipaikkoja.
  Ei vastausta.
 • Esitämme Kehä I:n tunneloimisen ja kattamisen selvittämistä Pukinmäen kohdalla. Tämä lisäisi asumisviihtyvyyttä sekä mahdollisuuksia eheyttää yhdyskuntarakennetta ja lisätä palveluja.
  Vastaus: Kehä I:n kattaminen olisi sinänsä hyvä, mutta Pukinmäen kohdalla jouduttaisiin kalliisiin betonikaukaloratkaisuihin saviperäisen maan takia.
 • Kartassa erottuvia maisema-alueiden suorakaiteen muotoisia rajauksia (vinoviivoituksia) tulisi yhtenäistää jokivarren peltoaukeilla Pukinmäen kohdalla.
  Ei vastausta.
 • Kaavaehdotuksessa ei ole esitetty viherväyläyhteyksiä Pukinmäen ja Tapaninvainion tiiviimmin rakennettujen kortteleiden väliin. Viheryhteydet kaupunginosan sisällä mahdollistavat liikkumisen esim. Närepuistosta ja liikuntapuistosta suurempiin viherkokonaisuuksiin Longinojan tuntumassa.
  Vastaus: Yleiskaavatasolla esitetään vain merkittävimmät viheraluevyöhykkeet. Asuinaluemerkintä voi sisältää kortteleiden välisiä viheryhteyksiä.
 • Suunnitelmat Savelan ja Pihlajamäen välisen alueen lisärakentamisesta tulevat heikentämään virkistyskäytön kehittämismahdollisuuksia Longinojan varrella ja ovat huonosti sopusoinnussa Helsinkipuiston kanssa.
  Vastaus: Savelan asuinalueen laajennus liittyy kiinteästi nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja sijaitsee hyvien raideliikenneyhteyksien varrella. Aluevaraus jättää Vantaanjoen ja Longinojan varret virkistyskäyttöön. Pukinmäen länsipuolelle osoitetut pientaloalueet täydentävät nykyistä kaupunkirakennetta. Uusien rakentamisalueiden avulla eheytetään osaltaan Pukinmäen kaupunkirakennetta.
 • Isonpellontien varrella kerrostalorakentaminen kaventaisi Helsinkipuistoa. Suhtaudumme torjuvasti myös Kalle Weisteen kadun ja Jokipellontien väliin suunniteltuihin pientaloalueisiin, jotka sijaitsevat osana valtakunnallisesti arvokasta maisema-alueiden kokonaisuutta.
  Vastaus: Vantaanjoen varren/Helsinkipuiston ulkoilu- ja virkistysreitit säilyvät sekä Isonpellontien kohdalla että Kalle Weisteen kadun ja Jokipellontien välisellä alueella. Vantaanjokilaakso ja Longinojan puisto ovat Koillisen esikaupunkialueen laajoja, pääkarttaan merkittyjä viheralueita.
 • Jokipellontien ja Kehä I:n väliselle alueelle olisi mahdollista rakentaa luontevassa suhteessa olemassa olevaan asutusrakenteeseen. Uudisrakentaminen voisi auttaa myös meluntorjunnassa.
  Vastaus: Liikuntapuiston yhteydet suurempiin viheraluekokonaisuuksiin osoitetaan tarkemmassa suunnittelussa.

Lähde: Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2003:2, 17.6.2003

Viljelypalstat

viljelypalstat kv

 

VILJELYPALSTOJA KOSKEVIIN TIEDUSTELUIHIN VASTAAVAT:
Milka Reinimaa p. 050 531 29 98 kello 16.00 –
Lasse Rekola p. 044 2990678 illalla

 Katso sijainti Google Mapsistä: http://goo.gl/maps/pVV1

 

 

Pukinmäen kartano

pukinmaenkartano kv

Pukinmäki-Seura hallinnoi kaupungin omistamaa Pukinmäen kartanoa.

Mikäli olet kiinnostunut vuokraamaan tilan, olethan yhteydessä Pukinmäki-seuran puheenjohtajaan:

Seppo Hölttä p. 040 7317174 (yhteydenotot klo 09-16)
seppo.holtta8(at)gmail.com

Puxun rastit 29.9.2018 klo. 10 – 13.00

Pukinmäkipäivät 25.5.-26.5.2019

Pukinmäen kartanon esite 2018

Pukinmäen kartanon tiloja on vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön

Hinnasto
– viikonloppuhinta (pe-illasta sunnuntaihin) 300€, 2020-2021
– tuntihinta 30 e / tunti (minimi 90 €), 2021

– 2021 seuran jäsenet saavat 10 % alennuksen hinnoista

Pukinmäen historia ulottuu 1400-luvulle. Omistajat tiedetään vuodesta 1556 lähtien. Kartano on ollut kaupungin omistuksessa vuodesta 1917 lähtien. Nykyinen päärakennus ja asuinpihaa reunustavat sivurakennukset rakennettiin 1800-luvun lopulla. Päärakennus on remontoitu 1990-luvun lopulla. Kartanon talousrakennukset sijaitsivat asuinpihan pohjoispuolella nykyisten kerrostalojen paikalla.

Päärakennuksen takana on puutarha, jossa kasvaa vanhoja siperianlehtikuusia ja syreenejä. Puutarha on kunnostettu vuonna 2000. Tilaa ympäröineet pellot ja metsät on palstoitettu asuntotonteiksi. Kartanon pihapiiri on kerrostaloalueen ja junaradan välissä.

Kaksi salia ja keittiö sekä kuisti muodostavat tunnelmalliset puitteet pienimuotoisiin juhlatilaisuuksiin ja kokoontumisiin. Tilaan mahtuu 20 – 30 henkeä. Aterimet ja kahvikalusto löytyy 35 henkilölle, samoin istuinpaikat.

Keittiön varustelu: Uuni, keittolevy, mikroaaltouuni, kahvinkeitin. Kokoustekniikkaa ei ole. Tila on vuokrattavissa sekä yksityisiin juhliin, että järjestöjen ja taloyhtiöiden käyttöön.

Muu käyttö: pieni päiväkoti rakennuksen toisessa päässä.

Tuoreet tiedot kartanosta ja vuokraehdoista:

http://www.seurantalot.fi/talot/9-mks/2013-pukinm%C3%A4ki-seura-bocksbacka-s%C3%A4llskapet-ry-4098

Osoite: Rälssintie 15, 00720 Helsinki, matka n. 500 m Pukinmäen asemalta.

Katso sijainti Google Mapsistä: 

http://goo.gl/maps/5spO

Pukinmäki-Seura toimii

 

Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2012
Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2010

 

 

 

Historiaa

Perustaminen ja seuran toiminnan käynnistyminen

Pukinmäki-seura on perustettu vuonna 1978. 

Perustamisen taustalla oli alueen nopea kehitys, kaavamuutokset, päiväkotien, koulujen, leikkipuistojen ja palvelujen järjestäminen asukkaille sen jälkeen kun alueella oli tapahtunut nopeaa kerros- ja rivitalovaltaistumista.
 
Savela-seura oli perustettu jo 1971, ja se oli aktiivinen radanvarren eteläpuolen alueen asioissa. Pukinmäessä perustamista valmisteli kolme osittain toisistaan tietämätöntä ryhmää. Lopulta päädyttiin yhteiseen kokoukseen yläasteen koululle 25. marraskuuta 1978. 

Noin 50 henkilöä oli paikalla kokouksessa, jossa hyväksyttiin neuvotteluissa syntyneet toimintaohjelmat ja ehdotukset johtokunnan jäseniksi:

Pj. Kauko Salmi, varapj. Jorma Tuomaala, siht. Sinikka Räisänen (ei johtokunnassa), rahastonhoitaja Käte Nyqvist (ei johtokunnassa), jäsenet Jouko Helin, Yrjö Huuskonen, Aune Kuhavuori, Ilmari Laitakari, Reijo Lappi, Reino W. Lönnblad ja Juho Suojala.

Säännöt rekisteröitiin tammikuussa 1979, ja toiminta alkoi. Jäsenmäärä kasvoi muutamassa vuodessa yli 200:aan. 

(Lähde: Pukinmäki –  Aikoja ja ihmisiä 1995)